ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Το απαιτητικό βιομηχανικό περιβάλλον αποτελεί το ιδανικό πεδίο εφαρμογής της eMetron, καθώς o σχεδιασμός του υλοποιήθηκε με στόχο την προσφορά Παρακολούθησης, Ανάλυσης, Ανάλυσης δεικτών ειδικής κατανάλωσης ενέργειας Στοχοθέτησης καθώς και Υπολογισμούς Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Δεδομένα πραγματικού χρόνου
Συλλογή δεδομένων στην πλατφόρμα eMetron σε πραγματικό χρόνο.
READ MORE
Reporting
Παρουσίαση δεδομένων ενεργειακής κατανάλωσης με σαφή και εύκολα επεξεργάσιμο τρόπο.
READ MORE
Analytics
Ανάλυση Ενεργειακών Μεγεθών ανά λεπτό/ ώρα/ ημέρα/ μήνα.
READ MORE
Ενεργειακή διαχείριση/ ISO 50001
Σχεδιασμός λογισμικού eMetron ως πλατφόρμας Ενεργειακής Διαχείρισης
READ MORE