Υπηρεσίες

Εγκατάσταση Μετρητικού Εξοπλισμού

Ηλεκτρολογική Σύνδεση Μετρητικού Εξοπλισμού με το Δίκτυο Διανομής του Οργανισμού

Σύνδεση Εξοπλισμού με Cloud

Παραμετροποίηση Πλατφόρμας – Οπτικοποίηση Δεδομένων

Ανάλυση Ενεργειακών Δεδομένων

Οπτικοποίηση Ενεργειακών Μεγεθών

Δυνατότητα Προσθήκης νέων Ενεργειακών Μεγεθών

Παρουσίαση σε Γραφήματα, Απόλυτα Νούμερα κτλ

Δείκτες Επίδοσης

Ανάπτυξη Ενεργειακών Δεικτών Επίδοσης

Ανάλυση – Εντοπισμός Κρίσιμων Σημείων και Διεργασιών

Σύγκριση με δεδομένα παρελθόντων περιόδων

Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Μεγεθών

Δημιουργία βάσης αναλύσεων

Ανάλυση λύσεων μείωσης Κατανάλωσης Ενέργειας

Εφαρμογές Διαχείρισης / ISO 50001

Εντοπισμός Κέντρων Κόστους Κατανάλωσης

Συμβατότητα με ISO 50001 / Προετοιμασία Υλοποίησης ISO 50001